ต้อนรับผู้บริหารจาก Kochi University ประเทศญี่ปุ่น

      เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาทินี สวนผกา คณะวนศาสตร์ และ ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Katsutoshi SAKURAI, Executive Director of National University Corporation Kochi University, Vice President of Kochi University อย่างอบอุ่น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการหารือในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการเพิ่มเติมระหว่างมหาวิทยาลัย   อาทิ การจัดประชุมทางด้านวิชาการในระดับทวิภาคี การจัดหลักสูตรร่วม (Double Degree) การถ่ายโอนหน่วยกิตของนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Transferring Credits) ไปจนถึงประเด็นเรื่องความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า (Alumni) ของ Kochi University ในประเทศไทย อนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ Kochi University มีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันตลอดมา

facebooktwittergoogle_plus