โครงการ Science Exploration Camp Program จาก NPTU, Taiwan

โครงการ Science Exploration Camp Program เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก College of Science, National Pingtung University ,Taiwan โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แก่นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีทั้งกิจกรรมในและนอกสถานที่ นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะมีโอกาสได้รับประสบการณ์ใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของไต้หวัน

* หมายเหตุ นิสิตที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ – ไต้หวัน) ด้วยตนเอง

นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาติดต่อ งานทุนและเจรจาธุรกิจ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

NPTU College of Science organizes a Science Exploration Camp Program for your students to participate, please recommend students to join our program.

 

The program brief summary introduction is as follow,

 

Program Description:

The two-week program is supported by the 5 departments of the College, including indoor and outdoor activities to refresh participants’ knowledge and mind. Below are the brief descriptions of the sessions prepared by various departments and their faculty members.

 1. “Nano-World under Your Eyes”, “Plasma and Thin Films in the Lab” help exploring the wonder of Physics and the scientific world around us by the Department of Physics.
 2. “Daily Chemistry – Home Handmade Soap DIY Experience”, “Coffee Flavor Chemistry – Coffee Roasting Experience” and “Making a Premium Coffee – Pour Over, Siphon and Espresso” activities relate Chemistry to our daily life by the Department of Chemistry.
 3. “Film Production in Science Communication” and “Animation Exhibition and Interactive Games” demonstrate the main backbones in science communication by the Department of Science Communication
 4. “The Fantasy of Applied Mathematics” and “Recent Progress on Mathematics and Cosmology” describe the practical applications of mathematics by the Department of Applied Mathematics.
 5. “Adventures in Sports Science at Kenting National Park” and “Adventures in Sports Science at National Dapeng Bay Scenic Area” are the most attractive outdoor activities organized by the Department of Physical Education.
 6. “3D Aviation Carriers”, “Chemistry Magic Show”, “Creative Green Energy” and “3D Printing” are the major activities offered by the Hand-on Science Center.

Program Information:

 1. Application Deadline: October 27, 2017
 2. Notification of Acceptance: October 31, 2017,
 3. Duration of Program: December 3~17, 2017
 4. The students are responsible for their airfare and local living expense.
 5. On campus accommodation provided by the University, daily meals were supported by the program.
 6. After reviewing applicants’ information, College of Science will choose 25 students to participle the program.

 

Science Exploration Camp-College of Science

 

facebooktwittergoogle_plus