A Short-term Technical Training Program for International Students” จาก NPTU,Taiwan

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานระยะสั้น  “A Short-term Technical Training Program for International Students” จาก National Pingtung University, Taiwan

National Pingtung University ไต้หวัน ประกาศรับสมัครนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาในสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มีโอกาสฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมของไต้หวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นนิสิตที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่กำลังจะจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.มีความต้องการจะก้าวหน้าในสายงานด้าน Applied Physics ด้วยการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ

3.มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 )

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ  นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

1.ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าที่พัก

  1. ช่วงระยะเวลาที่ฝึกงานจะได้รับเงินรายเดือน (ออกให้โดยบริษัทเอกชนที่รับนิสิตเข้าฝึกงาน)เป็นจำนวนประมาณ 700 USD

2017 Short-term Technical Training Program

นิสิตที่สนใจกรุณาติดต่อ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560

facebooktwittergoogle_plus