พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องชั้นล่างของอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ บริเวณโซน A และโซน B ได้มีพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล หรือ KU International Hub เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร สนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษาต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา / วิจัย / การร่วมกิจกรรม / โครงการต่างประเทศ ข้อมูลและเอกสารที่ควรทราบเกี่ยวกับประเทศต่างๆ พร้อมทั้งเป็นที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมกับนิสิตนานาชาติที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือต่างสถาบันและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำหรืออบรมเกี่ยวกับต่างประเทศ การใช้ภาษาและวัฒนธรรมประเทศต่างๆที่ถูกต้อง โดยคาดหวังว่าการมีศูนย์กลางประสานงานหลักจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้นิสิตเข้ารับบริการมาก สามารถเข้าถึงการบริการข้อมูลด้านการศึกษาในต่างประเทศและกระตุ้นนิสิตให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตมุ่งสู่สากลตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

facebooktwittergoogle_plus