โครงการ Winter Program ประจำปี 2561 ณ University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น

 

University of Miyazaki Winter Program 2018

“Learn about Japan and Miyazaki and University of Miyazaki”

ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 (12 วัน) 

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยการเรียนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งทัศนะศึกษานอกสถานที่ โดยมีกำหนด

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี
 4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้

 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

นิสิตที่เช้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

 1. ค่าธรรมเนียม 80,000 เยน (ประมาณ 28,000 บาท) ครอบคลุมค่าที่พักและค่าธรรมเนียมโครงการ
 2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ประมาณ 20,000 – 30,000 บาท
 3. ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น
 4. ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ
 5. ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครเช้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF])
 2. Application Form for Winter Program 2018 (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ [PDF])
 3. ใบรับรองสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 4. ใบแลดงผลการเรียนปัจจุบัน (Academic Transcript) (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 5. Letter of Recommendation 1 ฉบับ ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์จากต้นสังกัดผู้สมัคร
 6. รูปถ่ายหน้าตรงคมซัดที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4 ซม. X 3 ซม. จำนวน 3 รูป (เขียนซื่อและ มหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษไว้ที่ด้านหลังของทุกรูป)
 7. สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 8. Certificate of Health (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ [PDF])
 9. Health Self-Assessment (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ [PDF])
 10. ผลทดสอบทางภาษา เซ่น TOEFL หรือ JLPT เป็นต้น (ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560

*** ดาวน์โหลด***

เอกสารประชาสัมพันธ์

Winter Program Guideline

 

facebooktwittergoogle_plus