โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Kumoh National Institute of Technology ประเทศเกาหลีใต้

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 จาก Kumoh National Institute of Technology (KIT) ประเทศเกาหลีใต้

สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรีที่ต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาที่นิสิตศึกษาอยู่ปัจจุบัน ในรายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดย KIT มีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยต้องลงทะเบียนเรียน 3-5 วิชา / 1 ภาคการศึกษา (9-15 หน่วยกิต)  และการศึกษาเรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม รวมทั้งยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนอีกด้วย

 ระยะเวลาแลกเปลี่ยน

ภาคฤดูใบไม้ผลิ  :          มีนาคม – มิถุนายน 2561 (4 เดือน)

ภาคฤดูใบไม้ร่วง :          กันยายน – ธันวาคม 2561 (4 เดือน)

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นนิสิตปัจจุบันในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. มีสุขภาพร่างการแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี
 3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี
 4. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนได้
 5. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ แล้วต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทันที

 เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF])
 2. ใบสมัคร Application for Exchange Student กรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น  (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ [PDF])
 3. Self Introduction 1 ฉบับ กรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ [PDF])
 4. Study Plan 1 ฉบับ กรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์เท่านั้น (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ [PDF])
 5. ใบแสดงผลการศึกษา (academic transcript) 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 6. ใบแสดงสถานภาพนิสิต ฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 7. สำเนาพาสปอร์ต
 8. ผลรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลี (ถ้ามี)

 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Kumoh National Institute of Technology  แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก (ประมาณ 15,000 บาท / ภาคการศึกษา) ค่าอาหาร ค่าเดินทางภายในเกาหลีใต้ ค่าประกันสุขภาพ และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ โดยเฉลี่ยค่าครองชีพในการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ KIT ประมาณ 85,000 บาท / 1 ภาคการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

*** ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

เอกสารประชาสัมพันธ์

Guideline for KIT Programs for International Students

 

 

facebooktwittergoogle_plus