โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2561 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Akita International University (AIU) ประเทศญี่ปุ่น

เป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษภายใต้ Faculty of International Liberal Arts ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Global Business, Global Studies, Japan Studies และ Basic Education และการเรียนภาษาญี่ปุ่น

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

1 ภาคการศึกษา   เมษายน –กรกฎาคม 2561  หรือ

2 ภาคการศึกษา  เมษายน – ธันวาคม 2561

คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าชั้นปีที่ 2
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า (GPA) 2.50
 3. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS หรือ TOEIC
 4. ต้องดำรงสถานภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการฯ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว นิสิตจะต้องกลับมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทันที
 5. ต้องสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
 6. ต้องสามารถเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Akita International University ได้ ตามระยะเวลาที่โครงการระบุไว้ข้างต้น

 เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้โดยกองวิเทศสัมพันธ์ [PDF])
 2. ใบรายงานผลการศึกษา (Academic transcript) ฉบับจริง (ออกโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล)
 3. International Student Reference Form ออกโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำสาขาวิชาของผู้สมัคร 1 ฉบับ (ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ [DOC])
 4. สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL PBT 500 หรือ iBT 61 ขึ้นไป, IELTS 5.0 ขึ้นไป หรือ TOEIC 630 ขึ้นไป
 5. รูปถ่ายนิสิตหน้าตรงคมชัด ขนาด 4 ซม.x 3 ซม. จำนวน 2 รูป
 6. สำเนาพาสปอร์ต
 7. เอกสารรับรองสถานะทางการเงินของผู้สมัครหรือผู้ปกครอง ฉบับภาษาอังกฤษ โดยนิสิตที่สมัครแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษาต้องแสดงยอดเงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท หรือ 1 ปีการศึกษายอดเงินไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ  Akita International University ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก (ประมาณ 30,000 – 52,000 /1 ภาคการศึกษา) ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นิสิตต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง ซึ่งโดยเฉลี่ยค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ขั้นต่ำประมาณ 100,000 เยน/เดือน (ประมาณ 32,000 บาท)

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • นิสิตต้องส่งเอกสารตามรายการข้างต้น (รายการที่ 1-7) พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 25 กันยายน 2560
 1. นิสิตที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยจะได้รับการติดต่อจากกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อมาดำเนินการสมัครทางออนไลน์ต่อไป

*** ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม***

เอกสารประชาสัมพันธ์

Guideline AIU Prospectus

facebooktwittergoogle_plus